ATEX? Tylko w Automatech

ATEX – to skrót z francuskiego wyrażenia ATmosphères EXplosibles, oznaczającego atmosfery wybuchowe, ale przede wszystkim odnoszącym się do dyrektyw europejskich związanych z bezpieczeństwem atmosfer wybuchowych.

W JAKICH WARUNKACH POWSTAJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM?

Do zagrożenia dochodzi w sytuacji, gdy czynnik zapalny zmiesza się z powietrzem. Do substancji zapalnych zalicza się: gaz, parę, mgłę, pył. Jeśli ich stężenie w powietrzu będzie odpowiednio wysokie w szczególnych sytuacjach może dojść do samozapłonu. Atmosfery wybuchowe głownie kojarzą się z przemysłem kopalnianym, ale dotyczą również innych branż, na przykład producentów pieczywa czy słodzonych napojów.

KTÓRE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄ ATEX?

W odniesieniu do urządzeń obowiązuje:
„DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.”

Z dyrektywą 2014/34/EC powiązane jest ponad 100 norm. Sama dyrektywa określa zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa, w celu ułatwienia oceny zgodności należy stosować normy zharmonizowane, dzięki którym możliwe jest domniemanie zgodności produktów i tym samym oznaczenie ich oznakowaniem CE oraz wystawienie właściwej deklaracji zgodności.

Z Dyrektywą 2014/34/EC powiązane jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, Dz. U. 2016 poz. 817, wprowadzające dyrektywę unijną do prawa polskiego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH

Dyrektywa ATEX 114 (2014/34/EC) reguluje wymagania względem urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem:

  • Urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
  • Sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych.
  • Komponentów, które mają być częścią urządzeń i systemów ochronnych, o których mowa w pkt. 1.

Z dyrektywą 2014/34/EC powiązane jest ponad 100 norm. Ponieważ sama dyrektywa określa zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa to w celu ułatwienia oceny zgodności należy stosować normy zharmonizowane, dzięki którym możliwe jest domniemanie zgodności produktów i tym samym oznaczenie ich oznakowaniem CE oraz wystawienie właściwej deklaracji zgodności.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

Bezpieczeństwo pracowników w miejscach pracy na odpowiednio wysokim poziomie zapewnia Artykuł numer 153 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Na jego podstawie stworzono dyrektywę ATEX 137 (153), znanej również pod nazwą ATEX USERS.

Pełna nazwa dyrektywy:
„Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.”
Do polskiego prawa została wprowadzona na mocy powiązanego z nią rozporządzenia:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

DYREKTYWA ATEX 137 – OBOWIĄZKI, WYTYCZNE I WSKAZÓWKI DLA PRACODAWCÓW

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. W tym celu dokonuje kompleksowej oceny ryzyka wybuchu biorąc pod uwagę:

  • Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu.
  • Eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy.
  • Rozmiary przewidywalnych skutków wybuchu.

Na podstawie oceny ryzyka koniczne jest podjęcie kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy: sklasyfikowane i oznakowanie stref zagrożonych wybuchem, zapewnienie właściwych środków technicznych spełniających wymagania określone w dyrektywie, wprowadzenie procedur ochrony pracowników (instrukcje postępowania) oraz ich przeszkolenie.

ATEX Z AUTOMATECH

Automatech jest obecny w branży automatyki przemysłowej już od 25 lat. Nasza doświadczona kadra inżynierska oferuje kilkanaście usług z obszaru automatyki przemysłowej.

Zapoznaj się z katalogiem usług i produktów Automatech.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi inżynierami:
tel.: (22) 753 24 80
mail: biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com