Audyt bezpieczeństwa maszyn

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – ROZWIĄŻ PROBLEMY I ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO MASZYN
Zobacz słabe punkty oraz możliwe rozwiązania

Wykrycie miejsc potencjalnie niebezpiecznych w maszynie czy linii produkcyjnej ma na celu skuteczne zapobieganie sytuacjom stwarzających zagrożenie dla pracowników.

PODNOSIMY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

W AUTOMATECH od wielu lat przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, dzięki czemu nasz zespół audytowy ma wyjątkowo duże doświadczenie, zdobyte w różnych sektorach przemysłu. To stawia kompetencje naszych ekspertów na najwyższym poziomie.

Na proces AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA składa się kilka etapów:

1. OCENA RYZYKA

OCENIAMY STAN BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY LUB LINII PRODUKCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH JEJ CZĘŚCI SKŁADOWYCH

Ocena ryzyka polega na zidentyfikowaniu wszystkich zagrożeń występujących na maszynie lub linii produkcyjnej. W procesie oceny ryzyka przeprowadzamy następujące czynności:

 • Wykonanie niezbędnej dokumentacji zdjęciowej maszyny/linii – dokładne sfotografowanie wszystkich miejsc, które zawierają niezgodności, pozwala na opracowanie na ich podstawie raportu z audytu bezpieczeństwa na późniejszym etapie pracy biurowej.
 • Głównym etapem audytu bezpieczeństwa jest zidentyfikowanie wszystkich niezgodności oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej tych miejsc. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji zdjęciowej zawierającej niezgodności, tj. m. in. pomiary osłon, umiejscowienie konstrukcji ochronnej, pomiary niezabezpieczonych szczelin oraz otworów, miejsce montażu wyłączników bezpieczeństwa, umiejscowienie elementów układu sterowania, wykonanie szaf sterowniczych, pomiary stałych środków dostępu do maszyn (drabin, schodów, balustrad, podestów), opracowywany jest raport z audytu bezpieczeństwa.

 • Przeprowadzenie wywiadu z operatorami – na podstawie rozmowy z operatorami uzyskiwane są niezbędne, szczegółowe informacje dotyczące czynności operatorskich, które są dokonywane w obszarze danej maszyny, co znacznie ułatwia wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które nie będą utrudniały pracy operatorom a jednocześnie zniwelują występujące zagrożenia. Ponadto pozyskiwane jest nazewnictwo maszyn/stref wchodzących w skład linii produkcyjnej, które jest powszechnie stosowane w danym zakładzie produkcyjnym. Dzięki zastosowaniu nazewnictwa maszyn/stref, pozyskanego od operatorów, udaje się zachować jednolitość nomenklatury, która znacznie ułatwia klientowi odpowiednią interpretację raportu z audytu bezpieczeństwa.
 • Wykonanie niezbędnych pomiarów – w trakcie audytu bezpieczeństwa dokonywany jest przegląd poziomu oświetlenia przestrzeni produkcyjnej, a także stanowisk pracy. Jeżeli konieczne jest zmierzenie siły nacisku ruchomych elementów mogących stwarzać zagrożenia, generowanych przez np. siłowniki pneumatyczne, takie pomiary są również wykonywane a trakcie trwania audytu bezpieczeństwa.
 • Testy funkcjonalne układu bezpieczeństwa – polegają one na dokładnej weryfikacji działania wszystkich elementów wchodzących w skład danego układu bezpieczeństwa.
  W praktyce oznacza to, że uruchamiamy wszystkie przyciski zatrzymania awaryjnego, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, otwieramy osłony nadzorowane wyłącznikami bezpieczeństwa, przecinamy wiązki kurtyn świetlnych bezpieczeństwa i sprawdzamy zatrzymanie jakich maszyn/stref spowodowało użycie danego elementu układu bezpieczeństwa. Przy okazji testów funkcjonalnych kurtyn świetlnych w zakresie audytu bezpieczeństwa, przeprowadzane są pomiary dobiegu kurtyn mające na celu weryfikację poprawności miejsca ich montażu zgodnie z normą PN-EN ISO 13855.
 • Analizę niezbędnej dokumentacji:
 • a) Instrukcja obsługi
  b) Instrukcje stanowiskowe
  c) Dokumentacja elektryczna, pneumatyczna, hydrauliczna (w zależności od tego, jakie układy są zastosowane)
  d) Raport z pomiarów hałasu
  e) Raport z pomiarów elektrycznych
  f) Deklaracja zgodności (o ile występuje)

W trakcie audytu bezpieczeństwa wymagane jest przedstawienie raportów z pomiaru hałasu oraz pomiarów elektrycznych. Nasza firma może je wykonać w ramach dodatkowego zlecenia.

Zdjęcie: przyciski STOP-AWARIA SEU-4 Bernstein/AUTOMATECH

Zdjęcie: Kłódka na szyfr, Brady/AUTOMATECH

2. RAPORT Z AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

Ocena stanu faktycznego maszyny/linii produkcyjnej oraz wszystkie propozycje rozwiązań niezgodności wykrytych na etapie oceny ryzyka zawieramy w raporcie z audytu bezpieczeństwa.
Wprowadzone korekty do systemu bezpieczeństwa mogą nie tylko poprawić bezpieczeństwo maszyn a przez to obsługi, ale również zwiększyć produktywność stanowiska pracy.

Oferujemy również kompleksowe, fachowe wsparcie w zakresie dostosowania maszyny lub linii na każdym etapie procesu audytu bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

Propozycje rozwiązań dla niezgodności wymagających działań korygujących

W przypadku niewłaściwych zabezpieczeń lub ich braku proponujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo osób pracujących przy maszynach.
Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia eksperckiego wskazujemy różne warianty rozwiązań co znacznie przyśpiesza proces dostosowania maszyny do wymogów.
Proponujemy rozmieszczenie środków bezpieczeństwa, opis wykonania lub modyfikacji obecnego układu bezpieczeństwa uwzględniający wyznaczony poziom bezpieczeństwa, wskazujemy na braki i niezgodności w dokumentacji technicznej oraz podajemy wskazówki jak je uzupełnić.

Podajemy przykłady prawidłowych rozwiązań dotyczących układu sterowania zgodnie z normami lub oferowanych przez czołowych producentów podzespołów automatyki przemysłowej.

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzamy zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

3. AUDYT KONTROLNY – WERYFIKUJEMY WPROWADZONE ZMIANY

Po wprowadzeniu koniecznych zmian wskazanych w raporcie z audytu bezpieczeństwa, zespół audytowy AUTOMATECH dokonuje audytu kontrolnego: sprawdza czy zastosowano wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i są one zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach.
Etapem kończącym proces audytu bezpieczeństwa jest wystawienie przez AUTOMATECH oświadczenia zgodności (deklaracja zgodności).

Uwaga: Oświadczenie zgodności nie jest dokumentem równoważnym Deklaracji zgodności, a bardzo często jest z nim mylone.

Dodatkowe warianty

W naszej firmie oferujemy różnorodne usługi inżynierskie w ramach niezależnych zleceń, w tym:

 • Sprawdzenie poprawności zastosowanych procedur LOTO (Lockout-Tagout), a w przypadku braku przygotowanie systemu LOTO.
 • Pomiar siły cobota – pomiar przeprowadzamy zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066. Jest ona dedykowana do robotów współpracujących, zawiera tabele o dopuszczalnych siłach, z jakimi może pracować robot. Pomiar weryfikuje, czy siły rzeczywiste są prawidłowe dla danego urządzenia. Po pomiarze przygotowujemy raport, w którym znajduje się informacja odnośnie zmierzonej siły i czy znajduje się ona w zakresie podanym w ISO/TS 15066.
 • Kontrola rozkładu temperatur w szafach sterowniczych w celu oceny stanu zainstalowanych urządzeń i wczesnego wykrycia ich niesprawności lub niepoprawnego doboru; wsparcie przy doborze prawidłowego systemu schładzania szaf.