Audyt bezpieczeństwa maszyn

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa maszyn, linii i ciągów produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów specjalizujących się w projektowaniu, wykonywaniu, programowaniu i uruchamianiu kompletnych systemów bezpieczeństwa dla różnorodnych maszyn, linii i ciągów produkcyjnych tak aby spełniały  wszystkie obecnie obowiązujące normy z serii PN-EN.

Wykonujemy analizę techniczną, weryfikację maszyny u klienta, a następnie na podstawie wykrytych zagrożeń, wskazujemy wymagane działania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny.

Właściwa identyfikacja zagrożeń a następnie ich eliminacja , daje wymierne korzyści dla klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

Oferujemy:

Analiza – Audyt – Raport – Dostosowanie – Znak CE

 • Ocena istniejącej maszyny bądź ciągu maszyn w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa,
 • Ocena wybranych komponentów/ analiza ryzyka,
 • Kontrola, pomiar i test zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych,
 • Test oprogramowania i sprzętu,
 • Opracowanie raportu ze szczegółowymi danymi o wynikach/ wskazanie punktów niebezpiecznych,
 • Realizacja usługi wdrożeniowej polegającej na eliminacji zagrożeń zarówno pod kątem sprzętowym jak i mechanicznym,
 • Wystawienie oświadczenia zgodności,
 • Jako jedna z nielicznych firm na rynku oferujemy usługi powiązane tj. opracowanie raportu, zaproponowanie rozwiązań, wdrożenie rozwiązań w porozumieniu z preferencjami klienta, wystawienie oświadczenie zgodności.

Korzyści dla Klienta:

 •  Zgodność z obowiązującym stanem prawnym – pozytywny wynik kontroli PIP,
 •  Aktualna inwentaryzacja i weryfikacja parku maszynowego,
 •  Możliwość eliminacji maszyn i urządzeń starych i niespełniających wymagań produkcyjnych i BHP,
 • możliwość modernizacji parku maszynowego,
 •   ustalenie potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych,
 •  eliminacja/ograniczenie zagrożeń zawodowych (chorobowych i wypadkowych),
 •  poprawa warunków obsługi, konserwacji i napraw parku maszynowego.

Bezpieczny, wakacyjny przegląd parku maszynowego i konserwacji.

 CO JESZCZE WARTO ZROBIĆ

W ramach przerw wakacyjnych wiele przedsiębiorstw wykonuje przestoje produkcyjne w celu sprawdzenia stanu maszyn, dokonania przeglądów i napraw. Warto w tym okresie wykonać dodatkowy audyt bezpieczeństwa pracującego parku maszynowego. Zwykle audyty bezpieczeństwa wykonujemy w ramach konieczności sytuacji powypadkowych, wytycznych Zarządu przedsiębiorstwa, zgłoszeń wymagań BHP bądź zakupu nowej maszyny czy modernizacji istniejącej.

Służby Utrzymania Ruchu chciałyby czas przerw wykorzystać maksymalnie, wydając przy tym jak najmniej dodatkowych środków.

Naszym zdaniem dodatkowa usługa w postaci audytu poweryfikacyjnego, nie powoduje dużego kosztu, a może zapobiec w przyszłości dużym wydatkom. Można ją okiem laika potraktować jak „profilaktykę dentystyczną” Okresowy przegląd zwykle niewiele kosztuje, a zapobiega bólowi zarówno fizycznemu jak i finansowemu w przyszłości.

AUTOMATECH, jako profesjonalista na rynku bezpieczeństwa maszyn kieruje powyższą usługę przede wszystkim do klientów, u których zrealizowano i przeprowadzono audyt podstawowy oraz weryfikację po modernizacjach maszyn. Okresowe sprawdzenie utrzymania i poprawności wprowadzonych zmian trwa krótko, jest ekonomiczne i daje gwarancję bezpieczeństwa pracy na kolejny okres.

Audyt poweryfikacyjny przeprowadzany jest na zasadach normalnego audytu w formie audytu weryfikacyjnego. Jego celem jest sprawdzenie czy zastosowane modyfikacje spełniają swoje funkcje, czy nie zostały usunięte lub uszkodzone, czy wszystkie zabezpieczenia są sprawne. Dotyczy to dołożonych osłon – czy są na swoim miejscu i w całości, wyłączników bezpieczeństwa – czy nie są uszkodzone, odkręcone od osłon ruchomych lub „zmostkowane” w szafie sterowniczej, kurtyn świetlnych – czy działają poprawnie i są w odpowiedniej odległości bezpiecznej od miejsc zagrożeń (wydłużenie czasów zatrzymania maszyn w skutek np. zużycia części mechanicznych) i innych rekomendowanych i zastosowanych wdrożeń. Przeprowadzane są także testy funkcjonalne zabezpieczeń. Wszystkie uwagi są opisywane na szablonie raportu weryfikacyjnego, dzięki czemu łatwo zauważyć ewentualne zmiany w maszynie po czasie, ewentualne braki lub utrzymanie stanu po modernizacji.

Okresowe przeprowadzanie kontroli maszyn w tym również pomiar dobiegu, jeżeli maszyna jest wyposażona w kurtyny świetlne bezpieczeństwa jest wymagane prawnie:

„Zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 191, poz. 1596). oraz Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), pracodawca powinien zapewnić kontrole okresowe i specjalne stanu technicznego maszyn. Urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone”

Zapraszamy do współpracy. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę.

Dział audytów bezpieczeństwa: biuro.warszawa@automatech.pl, tel. 508 293 426