Certyfikat bezpieczeństwa, znak CE

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostały wprowadzone nowe standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów oferowanych na terenie wspólnoty narodowej. Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, jeśli chcemy wprowadzić do sprzedaży nowy produkt.

Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych systemów bezpieczeństwa dla wielu rodzajów maszyn. Jesteśmy w stanie podjąć się modernizacji praktycznie każdej maszyny. Oprócz tego wykonujemy audyty bezpieczeństwa jak i audyty powykonawcze – oceniająca poprawność wykonanej modernizacji maszyny.  Po wykonaniu audytu bezpieczeństwa i zmodernizowaniu maszyny wystawiamy certyfikat bezpieczeństwa. Organizujemy również częste szkolenia w zakresie wykorzystywanych rozwiązań i technologii.

6705

Stale rozwijamy i pogłębiamy naszą wiedzę i  wieloletnie już doświadczenie z techniki bezpieczeństwa. Dzięki pracy zespołu inżynierów możemy zrealizować skomplikowane zadania od projektu po wdrożenie z ofertą koncepcji bezpieczeństwa oraz asysty powdrożeniowej.

Wystawienie certyfikatu zgodności jest ostatnim etapem wielostopniowej usługi.

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi również:

 • Ocenę bezpieczeństwa maszyn, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, by ocenić ryzyko maszyn podczas ich eksploatacji, oceniamy zgodność maszyny pod kątem norm zharmonizowanych,
 • Ocenę zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
 • Analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100,
 • Certyfikację maszyny, nowej lub zmodernizowanej,
 • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,
 • Przygotowanie/odtworzenie/uzupełnienie wymaganej dokumentacji do maszyny,
 • Modernizację maszyny tak aby spełniała wymagania zasadnicze lub minimalne,
 • Audyt weryfikacyjny,
 • Wystawienie certyfikatu zgodności będącego podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny/upoważnionego przedstawiciela.

Każdą z powyższych usług możemy realizować samodzielnie lub w wybranym przez klienta zakresie. Dzięki temu grono naszych klientów stale się powiększa.

Zanim jakikolwiek wyrób zostanie wprowadzony na rynek europejski konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Zgodnie z dyrektywami unijnymi każdy producent zobowiązany jest do dokonania oceny zgodności towaru, zanim rozpocznie jego sprzedaż.

Przeprowadzenie analizy zgodności umożliwia firmie uzyskanie oznakowania CE. Przedsiębiorca bierze w ten sposób na siebie odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości i problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania towaru.

Oznakowanie CE

Producent nanosi oznakowanie CE na swoje wyroby, dzięki czemu są one zgodne ze wszystkimi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia mających zastosowanie do tego wyrobu. Oprócz certyfikatu CE towar powinien zostać oznaczony numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej oraz w przypadku niektórych dyrektyw również rokiem produkcji. Ważne jest, aby producenci wiedzieli w jakim celu konieczne jest stosowanie oznakowania CE.

Co oznacza oznakowanie CE?

Certyfikacja CE dla niektórych towarów jest koniecznością. Oznakowanie należy wprowadzić jeszcze przed wprowadzeniem wyrobu do sprzedaży. Oznacza ono, że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia odnoszącymi się do niego oraz, że został poddany specjalnym procedurom oceny zgodności. Kraje członkowskie nie mają prawa ograniczać wprowadzania do obrotu wyrobów, które wykorzystują omawianą certyfikację.

Czego nie oznacza oznakowanie CE?

Przede wszystkim nie służy ono celom handlowym. Oznakowanie CE nie oznacza również kraju pochodzenia  wyrobu, czyli nie wskazuje na to, czy dany wyrób został wyprodukowany w jednym z państw europejskich. Nie jest to ani znak bezpieczeństwa, ani znak jakości wyrobu, ani znak zgodności z normą.

Czy dany wyrób może posiadać więcej niż jeden znak CE?

Odpowiedź brzmi: tak, ale dotyczy to wyjątkowych przypadków. Jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanymi urządzeniami, które składają się z zaawansowanych podzespołów (mogących samodzielnie występować na rynku), to w takiej sytuacji każda z części może posiadać oddzielne oznakowanie CE. Oznaczenie umieszczane jest wtedy w widocznym miejscu na specjalnej tabliczce i dotyczy całej maszyny.

Certyfikacja CE nowych a używanych wyrobów.

Obowiązek oznakowania CE dotyczy wszystkich wyrobów, które objęte są dyrektywami nowego podejścia i mają zostać wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Certyfikacja CE dotyczy:

 • wszystkich nowych wyrobów wyprodukowanych w państwach członkowskich lub w krajach trzecich,
 • wyrobów używanych, importowanych na rynek europejski,
 • wyrobów zmodyfikowanych w znaczny sposób, uznanych za nowe.

W przypadku zainteresowania realizacją usługi nadania znaku CE chętnie doradzimy Państwu w trakcie całej procedury.

Walidacja – to potwierdzenie, że w przedsiębiorstwie zostało zapewnione bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, przy których pracują ludzie.

Walidacja dotyczy układu mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego oraz pneumatycznego.

Polska Norma PN-EN ISO 13849-2 określa szereg czynności składających się na walidację:

 • Sporządzenie planu walidacji
 • Sprawdzenie zgodności poziomu bezpieczeństwa z obowiązującymi normami i przepisami polskimi oraz międzynarodowymi
  • Analiza od skutku do przyczyny lub od przyczyny do skutku
  • Badanie uzupełniające (w razie potrzeby)
   • Techniczna kontrola maszyn i urządzeń wg wymagań bezpieczeństwa
   • Sprawdzenie w praktyce działania poprzez symulację błędów w systemie bezpieczeństwa
   • Przeprowadzenie pomiarów (np. poziomu hałasu)
   • Testy pod kątem zabezpieczenia maszyny przed warunkami zewnętrznymi (m.in. wilgotność, temperatura) oraz odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Przygotowanie protokołu walidacyjnego wraz z dostarczeniem obiektywnych wyników (szczegółowych informacji o wynikach)

Brak weryfikacji poprawnego działania systemów bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków przy pracy, dlatego odpowiedzialni pracodawcy nie powinni omijać tego elementu procesu kontroli bezpieczeństwa.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte między innym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dyrektywie oraz zharmonizowanych z nią normach PN-EN. Walidacja jest wymagana również przez międzynarodowe normy ISO 13849, IEC 62061 oraz IEC 61508.