Deklaracje zgodności maszyn

Wspólnota Europejska nakłada wymóg uzyskania deklaracji zgodności towaru zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Dokument ten musi zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych obowiązujących w Unii Europejskiej, koniecznie w języku kraju, gdzie dokonywana będzie sprzedaż i eksploatacja danego towaru.

Zgodnie z definicjami z art. 5. Ustawy o ocenie zgodności:

 • wprowadzenie do obrotu – jest to udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji,
 • wyrób – jest to rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku,
 • oddaniu do użytku – jest pierwszym na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodne z przeznaczeniem użycie wyrobu, który nie został wprowadzony do obrotu.

Powyższe definicje oznaczają, że nie ma znaczenia, czy wyrób będzie wprowadzany do obrotu, czy tylko do użytkowania przez jego producenta (maszyna dla własnych potrzeb), oznakowanie CE obowiązuje. Oznaczenie jest bowiem potwierdzeniem, iż wyrób, na którym zostało umieszczone, spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, inaczej mówiąc, jest potwierdzeniem, że urządzenie posiada deklarację zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w tzw. dyrektywach nowego podejścia, które mają do niego zastosowanie. Ponadto zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu (art. 8. Ustawy o ocenie zgodności).

Obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (wynikającym z rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) przed wprowadzeniem maszyny do obrotu(a w przypadku z pytania, do użytku), jest:

 • zapewnienie, aby maszyna spełniała odpowiednie zasadnicze wymagania techniczne (konstrukcyjne) w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu,
 • zapewnienie dostępności dokumentacji technicznej,
 • dostarczenie niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji ( § 58.1 i § 59. 1),
 • przeprowadzenie właściwej procedury (procedur) oceny zgodności (§ 127),
 • sporządzenie deklaracji zgodności WE i zapewnienie, aby deklaracja była dołączona do maszyny,
 • umieszczenie na maszynie (urządzeniu) oznakowania CE.

Jeżeli chodzi o samą Deklarację zgodności to wspomniane rozporządzenie określa jedynie jej zawartość nie ustalając formy. Zgodnie z zapisami Załącznika  Nr 3 Deklaracja zgodności WE dla maszyny, o której mowa w pytaniu, powinna zawierać:

 • nazwę i pełny adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej,
 • opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ, numer seryjny i nazwę handlową,
 • oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz.Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24), oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, które maszyna spełnia, jeżeli ma to zastosowanie – wszystkie odniesienia muszą być odniesieniami do przepisów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Podstawa prawna

Załącznik: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności jest ściśle powiązana z całym procesem oceny bezpieczeństwa maszyny, który powinien być przeprowadzony.

W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi również:

 • Ocenę bezpieczeństwa maszyn, podczas której sprawdzamy poprawność  zastosowanych zabezpieczeń, sprawdzamy posiadaną dokumentację, by ocenić ryzyko maszyn podczas ich eksploatacji, oceniamy zgodność maszyny pod kątem norm zharmonizowanych,
 • Ocenę zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
 • Analizę ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100,
 • Certyfikację maszyny, nowej lub zmodernizowanej,
 • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE,
 • Przygotowanie/odtworzenie/uzupełnienie wymaganej dokumentacji do maszyny,
 • Modernizację maszyny tak aby spełniała wymagania zasadnicze lub minimalne,
 • Audyt weryfikacyjny,
 • Wystawienie certyfikatu zgodności będącego podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności WE przez producenta maszyny/upoważnionego przedstawiciela.

Każdą z powyższych usług możemy realizować samodzielnie lub w wybranym przez klienta zakresie.

Zapraszamy do przesłania zapytania: biuro.warszawa@automatech.pl