Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

Ogólne Warunki Współpracy

2. Klauzula.
Automatech zastrzega sobie prawo zmiany warunków finansowych umowy w następujących sytuacjach:
3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Dbając o jak najlepsze kontakty biznesowe z naszymi Klientami i Partnerami informujemy, że szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe.
4. Zastrzeżenie klauzuli siły wyższej.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

AUTOMATECH Sp. z o.o. , 05-816 Opacz-Kolonia, ul. Ewy 2
www.automatech.pl, biuro.warszawa@automatech.pl

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:Authorized distributor in Poland of companies:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem