Ogólne Warunki Współpracy

1. OWW – Ogólne Warunki Współpracy podczas realizacji dostaw produktów usługowych przez Automatech Sp. z o.o.

1.1 Ceny za rozruch i prace na terenie klienta skalkulowane są dla warunków godzin pracy w dni robocze w godz. 8-16.
1.2 W przypadku konieczności pracy, z powodów zależnych od Zleceniodawcy, w święta i dni wolne od pracy lub w godzinach nadliczbowych, wystawiona zostanie dodatkowa faktura w wysokości: ilość osobogodzin x stawka 100 PLN netto. Powyższa faktura będzie wystawiana w przypadku zaistnienia opisanej powyżej konieczności po otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy i nie uwzględnienia jej w ramach zaakceptowanej i przyjętej oferty.
1.3 W sytuacji ponoszenia strat czasu pracy z powodów zależnych od Zleceniodawcy wystawiona zostanie faktura dodatkowa w wysokości: ilość osobogodzin x stawka 100 PLN netto.
1.4 W przypadku, gdy okres pomiędzy dostarczeniem sprzętu a rozpoczęciem rozruchu, z powodów zależnych od Zleceniodawcy, będzie dłuższy niż 6 tygodni firma Automatech ma prawo wystawić fakturę w wysokości 10% wartości zamówienia. W takim przypadku po wykonaniu rozruchu do zapłaty będzie pozostałe 10% wartości zamówienia.
1.5 Zleceniodawca przedstawi, udostępni, zademonstruje wszystkie warunki i sposoby funkcjonowania wszystkich zespołów maszyny, mających związek z realizacją zadania.
1.6 Zleceniodawca gwarantuje stały udział swoich służb technicznych i produkcyjnych podczas prób rozruchowych i rozruchu.
1.7 Zleceniodawca udostępni maszynę w stanie pełnej sprawności, uporządkowaną, oczyszczoną i kompletną z aktualna dokumentacją techniczną. W ramach oferty nie jest wliczone mycie, czyszczenie i malowanie maszyny.
1.8 Zleceniodawca udostępni wszystkie narzędzia pomocnicze takie jak programatory, programy narzędziowe, testery itp. związane z używanymi aparatami takimi jak PLC, falowniki, regulatory itp. Automatech dysponuje właściwym oprogramowaniem narzędziowym m.in. dla sterowników PLC, terminali HMI oraz serwonapędów Siemens, Omron, Pilz i Panasonic oraz oprogramowaniem doprojektowania EPLAN Professional P8 i EPLAN Cabinet.
1.9 Automatech założy dokument pn. DZIENNIK BUDOWY do którego wykonawca i zamawiający dokonywać będą wszystkich zapisów związanych z procesem realizacji umowy takich jak termin rozpoczęcia, ustalenia, uzgodnienia, okresy przerw, dodatkowe żądania itp.

2. Klauzula.

Automatech zastrzega sobie prawo zmiany warunków finansowych umowy w następujących sytuacjach:

2.1 W wypadkach realizacji projektów dla starych maszyn, podczas realizacji, a zwłaszcza w trakcie trwania rozruchu, różne służby techniczne zgłaszają dodatkowe, nieznane wcześniej potrzeby, wymagania i uzupełnienia. Wymagają one zgłoszenia pisemnego do przygotowania odrębnej oferty, o ile wartość zmian przekracza 200 PLN na jednostkę.
2.2 Ograniczone możliwości zainstalowanego na maszynie sprzętu (o ile nie było przeprowadzonej wcześniejszej weryfikacji), wymogi technologiczne np. wydłużenie cyklu maszyny, wymogi obsługi, serwisu itp. uniemożliwiają uzyskanie w pełni założonych parametrów bądź wymagają nieuwzględnionych wcześniej nakładów na zakup dodatkowego sprzętu lub na zwiększoną ilość godzin pracy. Odrębna kalkulacja kosztów zostanie przedstawiona zleceniodawcy w celu weryfikacji ofert.

3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Dbając o jak najlepsze kontakty biznesowe z naszymi Klientami i Partnerami informujemy, że szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe.

3.1 godnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Automatech Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia ul. Ewy 2, 05-816 Opacz-Kolonia. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1.b i 1.f ww. Rozporządzenia w celu realizacji procesu ofertowania, zawarcia/wykonywania umowy oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora w celu umożliwienia i utrzymania kontaktów biznesowych. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, w innych przypadkach przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji , a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 5 lat).
3.2 Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wskazanych celach.

4. Zastrzeżenie klauzuli siły wyższej

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

AUTOMATECH Sp. z o.o. , 05-816 Opacz-Kolonia, ul. Ewy 2
www.automatech.pl, biuro.warszawa@automatech.pl