Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » Ogólne Warunki Współpracy
a

Ogólne Warunki Współpracy

2. Klauzula.
Automatech zastrzega sobie prawo zmiany warunków finansowych umowy w następujących sytuacjach:
3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Dbając o jak najlepsze kontakty biznesowe z naszymi Klientami i Partnerami informujemy, że szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe.
4. Zastrzeżenie klauzuli siły wyższej.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

AUTOMATECH Sp. z o.o. , 05-816 Opacz-Kolonia, ul. Ewy 2
www.automatech.pl, biuro.warszawa@automatech.pl

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:Authorized distributor in Poland of companies:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem