Program dofinansowania bezpieczeństwa pracy przez ZUS

Program prewencji wypadkowej realizowany przez ZUS umożliwia uzyskanie dofinansowania w szerokim zakresie na projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa stanowisk pracy, maszyn a także szkoleń i świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy.

ZUS  finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

1) Przedmiot dofinansowania przez ZUS to w szczególności projekty:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Projekty, na które można otrzymać dofinansowanie to m. in.:

  • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • pomiary czynników szkodliwych w miejscu pracy, takich jak np. hałas,
  • zakup środków ochrony indywidualnej,
  • zakup i instalacja środków i urządzeń ochrony stanowiska pracy, w tym modernizacje maszyn pod kątem bezpieczeństwa (m. in. osłony stałe, urządzenia optoelektroniczne, elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa).

2) Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na organizację szkoleń z zakresu BHP w skład, których oprócz zapoznania z zagrożeniami w miejscach pracy wchodzą także obowiązujące przepisy oraz programy prewencyjne dla pracodawców dążące do minimalizacji zagrożeń.Objęte refundacją jest także przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej obejmujące opracowanie, druk i dystrybucję materiałów szkoleniowych i informacyjnych mających na celu upowszechnienie wśród pracodawców wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku pracy.

kwoty dofinansowania

Podstawa prawna
„Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Wszystkie szczegóły wraz z wartościami dofinansowania na poszczególne projekty umieszczone są na stronie ZUS. Więcej informacji pod tym linkiem.